หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อบ 0023.3/ว 6048 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 6047 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 2405 แก้ไขคำอธิบายแบบรายงานผล (เชิงปริมาณ) ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 2407 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 6605 การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 5997 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ0023.3/ว2401 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม)  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 5995 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว5993 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.3/ว 5994 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions,ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน ) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
อบ 0023.6/ว 5962 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(GREEN Health Hotel)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5952 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5954 การสํารวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDgs) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2392 แจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
0023.3/ว 5949 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2395 ซักซ้อมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5923 การจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.6/ว 2391 การจัดกิจกรรมวันส้วมโลก  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2390 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ONLINE) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5919 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.6/ว 5854 การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5850 การช่วยเหลือคนพิการทางเห็นที่ประสบภัยหนาว  [ 21 พ.ย. 2566 ]  
อบ0023.3/ว 2384 การดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2383 ขอส่งคู่มือบริหารงานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5821 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาและบริการ  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/57531 การพัฒนาฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอก่าสมหามงคลเฉลิมพระชนมหาพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5807 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนรองรับส้งคมผู้สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2380 การสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2381 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 2382 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในระดับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัด ฯ  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.6/ว 5781 ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5791 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5798 การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 57058 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก  [ 16 พ.ย. 2566 ]  
อบ 0023.3/ว 5771 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 16 พ.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
  โทรศัพท์ : 045-251-891
  โทรสาร : 045-251-891
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,440,138 เริ่มนับ 4 ก.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10